Regulamin konkursu „SeaweeX - piękno z morza”

1. Organizatorem konkursu jest producent kosmetyków Seaweex – natural beauty from the sea.
2. Adres elektroniczny konkursu: info@seaweex.pl
3. Adres pocztowy konkursu: ul. Al.Witosa 31, lok. 21C, 00-710 Warszawa
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie terminie 02/10/2019 – 11/10/2019. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: Jak pielęgnujesz swoją skórę po lecie? Trzy osoby które udzielą najciekawszych odpowiedzi otrzymają zestaw kosmetyków marki Seaweex: krem Happy Day i serum My Desire.
5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
8. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
9. Zasady konkursu obowiązują na Facebooku „Seaweex natural beauty from the sea”
10. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@seaweex.pl1. Po zakończonym konkursie komisja wybierze 3 użytkowników, którzy odpowiedzą najciekawiej na temat podany w poście konkursowym.
2. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.
3. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
4. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na facebooku Seaweex natural beauty from the sea.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna.
6. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
7. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
8.Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej www.seaweex.pl
9.W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.